V PIKNIK KARPIOWY SZAŁE 2017
Dodane przez Piotrek dnia 05 wrzesień 2017 17:50

Rozszerzona zawartość newsa
Regulamin zawodów V Piknik Karpiowy Szałe 2017
Organizacja/Zasady

1. Organizatorem zawodów jest 1 Kaliska Załoga Karpiowa i PZW Koło Kalisz – Miasto
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. A o wszystkich ewentualnych zmianach niezwłocznie powiadomi wszystkich zawodników.
3. Organizator wyznacza minimum dwóch sędziów nadzorujących przebieg zawodów a wszelkie sprawy sporne rozwiązuje sędzia główny i jego decyzja pozostaje ostateczna.
4. Niestosowanie się do uwag sędziów, łamanie regulaminu ostatecznie będzie skutkować wykluczeniem z zawodów bez prawa zwrotu dokonanej dobrowolnej wpłaty na sport.
5. Uiszczenie dobrowolnej wpłaty na sport - zwana dalej opłatą startową - jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
6. Organizator przewiduje start 18 drużyn. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach dwuosobowych. Na żywej rybie zgodnie z zasadą Złów i Wypuść
7. Organizator nie odpowiada za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. Oraz za zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zawodów.
8. Organizator zabrania nadużywania wszelkich środków odurzających, pod rygorem wykluczenia z zawodów bez prawa zwrotu poniesionej opłaty startowej.
9. Organizator ustala kwotę opłaty startowej w wysokości 350 złotych od startującej drużyny. Kwota ta jest przeznaczona na koszty organizacyjne i nagrody dla premiowanych miejsc
10. Premiowane miejsca 1; 2; 3 oraz największa złowiona ryba (BIG FISH)
11. Organizator udostępnia nr konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę startową w terminie do 30.07.2017r:
Nr konta PZW KOŁO KALISZ-MIASTO, PKO BP SA 74 1020 2212 0000 5502 0093 9355
W tytule wpłaty „Dobrowolna wpłata na sport V piknik Szałe 2017” + NAZWISKO CZŁONKA DRUŻYNY


Uczestnik/zawodnik
1. Uczestnicy uiszczający opłatę startową w zawodach a niemogący w nich uczestniczyć z różnych powodów, zobowiązani są do zapewnienia drużyny zastępczej nie później, niż do końca Lipca 2017 r Jednocześnie informując organizatora o takiej zmianie. „Opłata startowa nie będzie zwracana”.
a) Zwrot opłaty startowej po zgłoszeniu rezygnacji z uczestniczenia w zawodach, może nastąpić wyłącznie w przypadku akceptacji* uczestniczenia w zawodach przez drużynę z listy rezerwowej.
(*wpływ na podane konto bankowe opłaty startowej)
2. Uczestnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do zapoznania się i akceptacji oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 1 (załącznik jest integralną częścią regulaminu)
3. Każda drużyna może posiadać jednego Team Runner-a, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed uiszczeniem opłaty startowej.
a) Opłata konsumpcyjna za Team Runner 60 zł.
b) Team Runner
- nie uczestniczy w zawodach, jest tylko pomocą drużyny
- nie holuje ryb
- nie przygotowuje zestawów przynęt i zanęt
- może pomóc w podebraniu ryby przy pomocy podbieraka
- może pomagać w przygotowaniach do „wywózki zestawów” i w trakcie samej „wywózki zestawów”(wiosłowanie, sterowanie silnikiem, przytrzymywanie środków pływających)
- może pomagać w trakcie stawiania „obozowiska”, przygotowywania posiłków.

4. Ryby zaliczane do klasyfikacji punktowej to: KARP i AMUR o wadze od 4 kg.
a) Ryba holowana przed czasem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po czasie zakończenia zawodów (11:15)
5. Sondowanie, nęcenie łowiska, wywożenie zestawów, holowanie, dozwolone jest za pomocą:
a) Pontonów, łodzi tylko od świtu do zmierzchu pod warunkiem, używania kamizelek asekuracyjnych (kapoków).
b) Sondowanie, nęcenie łowiska, wywożenie zestawów w przypadku używania: łódek zdalnie sterowanych, procy, rakiet zanętowych i rur wyrzutowych - całą dobę.
c) W trakcie używania pontonów, łodzi zabrania się przebywania na nich w spodnio butach, woderach.
6. Zabrania się poruszania środkami pływającymi poza swoim łowiskiem.
7. Łowienie odbywa się z brzegu dwoma wędkami na osobę, metodą gruntową (włosową), nie dopuszcza się stosowania metody drgającej szczytówki.
8. Zakaz używania żywych przynęt oraz zanęt (białe robaki, larwy, rosówki, itp.)
9. Zabrania się w trakcie trwania zawodów rozpalania ognisk, poruszania się pojazdami mechanicznymi.


10. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej
jeden z zawodników. W razie rezygnacji jednego z uczestników drugi członek drużyny
może łowić jedynie na 2 wędki. A o fakcie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić
sędziego głównego.
a) Nie dopuszcza się zamiany zawodników w przypadku rezygnacji jednego z uczestników.
11. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska
12. Niepełnoletni uczestnik zawodów musi być pod opieką osoby dorosłej:
a) Osoba dorosła/opiekun może być uczestnikiem zawodów - członek jednego team-u
b) Jeżeli uczestnicy zawodów/team są osobami niepełnoletnimi muszą mieć zapewnionego opiekuna na czas trwania zawodów
b1) opiekun nie uczestniczy w rywalizacji i jest traktowany jak Team Runner (patrz regulamin Zawodów Uczestnik/Zawodnik pkt. 3)
13. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.

Zawody /program
1. Miejsce zbiórki „polana” dojazd od ulicy Wypoczynkowej (zjazd z drogi od strony Kalisz-Winiary ulicą Lubelską za przejazdem kolejowym -ze szlabanami- w lewo, od strony miejscowości Szałe wzdłuż tamy przed przejazdem kolejowym w prawo).
2. Zbiórka zawodników w dniu 21 września 2017 r zbiornik „Pokrzywnica” Szałe koło Kalisza godzina 9:00.
3. Rejestracja zawodników 9:00 – 9:30*
4. Oficjalne powitanie uczestników i omówienie spraw organizacyjnych 10:00 - 10:15*
5. Losowanie stanowisk 10:15 – 10:40 *
a) po losowaniu wyjazd na stanowiska
6. Rozpoczęcie zawodów godzina 13: 00*, 21 września 2017
a) nęcenie i sondowanie od godziny 12: 00*(dozwolone stawianie dwóch markerów na drużynę)
7. Ważenie ryb - zgłoszenie przez zawodnika złowionej ryby sędziemu
8. Zakończenie zawodów 24 września 2017 r godzina 11:00
9. Zbiorka na zakończenie zawodów „polana” 11:40
10. Oficjalne zakończenie z ogłoszeniem wyników 11:40 – 12:30*
* godziny mogą ulec zmianie

Wymagania sprzętowe
1. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać:
a) Matę karpiową (preferowana kołyska)
b) Podbierak o rozstawie ramion niemniejszym niż 90 cm
c) Środek dezynfekcji ran
d) Worki do przechowywania złowionych ryb (nie dopuszcza się żadnych siatek z obręczami typu „socz” itp.)
e) W przypadku używania sprzętu pływającego obowiązkowe używanie kamizelki asekuracyjnej (kapok) pod rygorem dyskwalifikacji

Punktacja /klasyfikacja
1. Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego rybę należy przechowywać w worku karpiowym w wodzie - jedna ryba jeden worek. Sędzia waży rybę, wpisuje do karty połowów. Na karcie składa swój podpis: sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Po zważeniu i sfotografowaniu ryba jest niezwłocznie wypuszczana do wody.
a) zabrania się przetrzymywania ryb w worku dłużej niż 12 godzin
2. W przypadku złowienia Amura należy natychmiast powiadomić sędziego w celu jak najszybszego zważenia i wypuszczenia złowionej ryby.- maksymalny czas przetrzymywania amura do 1 godziny.
3. Ryba niepodlegająca klasyfikacji musi być jak najszybciej wypuszczona do wody z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Podczas podbierania i odhaczania ryb należy zachować szczególną ostrożność.
5. 1” Punkt” klasyfikacyjny =1 kilogram wagi ryby (np. karp o wadze 5,35 + 8,15= 13,5 kg)
6. Do punktacji końcowej liczy się suma punktów wszystkich klasyfikowanych ryb drużyny.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin zawodów obowiązuje w trakcie organizacji i trwania zawodów V PIKNIK KARPIOWY SZAŁE 2017 w dniach 21-24 Września 2017 r
2. Uczestników zawodów V PIKNIK KARPIOWY SZAŁE 2017 obowiązują warunki udziału w MPwWK-PCM 2018 zawarte w regulaminie PFWK.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego

Załącznik nr 1 Regulaminu V PIKNIK KARPIOWY SZAŁE 2017
Oświadczenie jest integralną częścią regulaminu zawodów V Piknik Karpiowy Szałe 2017
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, imienia i nazwiska, pseudonimu, przez organizatorów zawodów V Piknik Karpiowy Szałe 2017 w celach marketingowo-reklamowych. Oraz udzielam nieodpłatnej i niewyczerpanej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których został zarejestrowany mój* wizerunek i głos w serwisach internetowych, mediach publicznych.
*W przypadku osób nieletnich podpis składa opiekun prawny bądź osoba pełnoletnia upoważniona przez takiego opiekuna.

LISTA STARTOWA1)PIOTR SZYMKOWIAK + TOMASZ MROZIŃSKI 1 KZK
2)DAMIAN RADOMSKI + DARIUSZ DZIÓBEK 1 KZK
3)MICHAŁ NIECKA + TOMASZ TRUBOWICZ TEAM NT
4)ANDRZEJ CHLASTA + MATEUSZ MILCZAREK TEAM EKSPERT
5)WOJCIECH RATAJCZYK + MICHAŁ MICHAŁEK TEAM CARP KALPACK
6)LESZEK WALOSZYŃSKI +DARIUSZ WALOSZYŃSKI TEAM CHEMICAL BROTHERS CARP
7)MACIEJ CHACHUŁA + DAWID MATYJAK KARP TEAM KALISZ
8)JACEK NOWAK + SEBASTIAN NOWAK KARP TEAM KALISZ
9)MAREK PIETLARCZYK + EMIL FEDOROWICZ 1 KZK
10)SZYMON KAZUR + PATRYK RUTKOWSKI 1 KZK
11)ADRIAN KASPRZAK + MIROSŁAW GĘSIKIEWICZ KUMPLE KARP TEAM
12)ANDRZEJ GRYGOROWICZ + DAMIAN LIBER ZABRZAŃSKI TEAM KARPIOWY
13)MICHAŁ OCHLIK + DANIEL KOSTRZEWSKI
14)DAWID ZIMNIAK + TOMASZ CIEMIENIEWSKI BANDIT CARP
15)SŁAWOMIR PRZEPIÓRKA + DARIUSZ PRZEPIÓRKA 1 KZK
16)TOMASZ SOKOŁOWSKI + REMIGIUSZ MINCGER DAWKOR CARP TEAM
17)TOMASZ GRAJEK + AGNIESZKA GRAJEK KARP TEAM KALISZ
18)RAFAŁ WDOWCZYK + TOMASZ KAŹMIERCZAK 1 KZK

LISTA ZAMKNIĘTA!!!